OMAKOTILIITTO KANNATTAA VARAINSIIRTOVEROKANNAN YHTENÄISTÄMISTÄ JA VASTUSTAA JYRKÄSTI ASUNTOLAINOJEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDESTA LUOPUMISTA

VARAINSIIRTOVEROKANNAT TULEE YHTENÄISTÄÄ OMAKOTITALOISSA JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ

Omakotiliitto on pitkään ajanut sitä, että asumismuotoja tulee kohdella keskenään tasapuolisesti ja että varainsiirtoverokannat tulee eri asumismuodoille yhtenäistää. Verokanta on tällä hetkellä omakotitaloille 4 prosenttia ja asunto-osakeyhtiöille 2 prosenttia. Omakotiliitto tukee vahvasti Ympäristöministeriön asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuuden hankeryhmän esitystä siitä, että varainsiirtovero pitää yhtenäistää 2 prosentin tasolle niin omakotitaloissa kuin asunto-osakehuoneistoissakin. Muutos pitää toteuttaa nopeasti, jotta se edistäisi asuntokauppaa sekä kansalaisten työnperässä muuttamista. 

ASUNTOLAINOJEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDESTA EI SAA LUOPUA

Asuntolainan korkovähennysoikeus on tärkeä väline varsinkin nuorille lapsiperheille, jotka ovat ottaneet isojakin lainoja päästääkseen asumaan toiveidensa mukaiseen asumismuotoon, omakotitaloon. Omakotiliitto pitää tärkeänä, että korkovähennysoikeus säilytetään ja pidetään entisen suuruisena. Tämä edistää niin asuntokauppaa, korjausrakentamista kuin työperäistä muuttoakin.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ” Asumisen tulee olla tasapuolista ja oikeudenmukaista kaikille asumismuodoille. Tässä talouden tilanteessa moni kotitalous on vaikeuksissa eikä asumismenoja saa enää lisätä, päinvastoin. Omakotiliitto kannattaa vahvasti Ympäristöministeriön esitystä laskea omakotitalojen varainsiirtovero kahteen prosenttiin eli samaan kuin asunto-osakeyhtiöillä. Vastustamme voimakkaasti korkovähennysoikeuden leikkaamista ja tuemme vahvasti asuntoministeri Pia Viitasen näkemystä siitä, ettei asuntolainojen korkovähennysoikeudesta saa luopua. Korkovähennysoikeudesta luopuminen ajaa nuorten perheiden asumisen vieläkin ahtaammalle.

Lähes 2,7 miljoonaa suomalaista eli puolet maamme väestöstä asuu pientaloissa. Useiden tutkimusten mukaan 70 – 80 % suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Asumisen kustannukset ovat suurimmat omakotitaloissa asuvilla, neljännes-viidennes perheen käytettävissä olevista tulosta. Asumisen tukijärjestelmät eivät useinkaan koske omakotiasumista tai omistusasumista vaikka yleinen yhteiskunnallinen tavoite on kuitenkin pyrkimys kohtuuhintaiseen asumiseen, kaikille, asumismuodosta riippumatta. 

Pientaloissa asuvien kotitalouksien asumiskustannusten kasvu Suomessa on ollut 4,4 % vuodessa vuosina 2009–2013.  Kulujen ennustetaan kasvavan edelleen 3,6 prosenttia vuodessa vuosittain 2018 mennessä (Pellervon taloustutkimus PTT).  Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti. Omakotiliitto vaatii, että asumistalouden/perheen asumisen kokonaisverotusta tulee kohtuullistaa ja tasapuolistaa, se ei saa olla riippuvainen asumismuodosta. Tarkastelun pohjaksi tulee ottaa kaikkien verojen osuus perheen käytettävissä olevista tuloista.

http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2014/Asumisentukijarjestelmatjaverotus.pdf

Suomen Omakotiliitto ry: Kansalaisaloite jätettiin eduskuntaan: kansalaiset haluavat todelliseen kulutukseen perustuvan energiatodistuksen

Kansalaiset kokevat energiatodistuksen turhaksi ja kalliiksi. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen perusteella yli neljä viidestä kuluttajasta haluaa, että rakennuksen energiatodistuksen luokitus tulee perustua todelliseen kulutukseen. Uudistettu rakennuksen energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen lähes 10 kuukautta, jonka aikana on kertynyt uutta tietoa todistuksen toimivuudesta. Omakotiliitto ja sidosryhmät ehdottavat, että koko energiatodistuslaki ja asetus otetaan uudelleen käsittelyyn. Kertyneiden kokemusten ja palautteen pohjalta energiatodistuksesta voidaan tehdä tasavertainen, oikeudenmukainen ja selkeä. Esityksen mukainen energiatodistus on informatiivinen ja lisää halukkuutta rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen sekä energian säästämiseen.

Ongelmana kertoimet ja uutena kulut kunnille

Nykyinen energiatodistusmalli on epäoikeudenmukainen erityisesti olemassa olevalle rakennuskannalle. Uudisrakentamisessa kuluttaja voi itse valita muun muassa lämmitysmuodon ja vaikuttaa siten rakennuksen tulevaan energialuokkaan. Vanhojen pientalojen osalta erityisesti 1960- 80 luvuilla kuluttajia vähintäänkin suositeltiin valitsemaan lämmitysmuodoksi sähkölämmitys. Nykyinen energialuokan laskennallinen energiamuotokertoimella painotettu määrittely on erityisen ongelmallinen sähkölämmitteisille taloille: energiamuotokertoimen (sähkö 1.7) käyttö johtaa merkittävästi suurempaan laskennalliseen kulutukseen kuin rakennuksessa todellisuudessa energiaa käytetään.

Uudistettu laki rakennuksen energiatodistuksesta astuu voimaan vaiheittaan. Tämän vuoden heinäkuusta alkaen se koskee myös liike- ja toimistorakennuksia. Tämä merkitsee satojen tuhansien eurojen kulua jokaiselle kunnalle.

Kansalaiset korostavat yksimielisesti kulutuspohjaista todistusta ja kritisoivat todistuksen kustannuksia

Taloustutkimuksen (10.–13.3.2014) tekemän tutkimuksen mukaan 84 prosenttia kansalaisista haluaa, että rakennuksen energiatodistusluokan määrittely perustuu todelliseen kulutukseen. Tutkimuksen mukaan yli neljä viidestä kaikkien puolueiden kannattajista kannattaa kulutukseen perustuvaa määrittelyä (vaihteluväli 81-92 % eri eduskuntapuolueiden välillä).

Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton ja Omakotiliiton tekemien selvitysten mukaan (maaliskuu 2014) energiatodistusten hinnat vaihtelevat parin sadan ja parin tuhannen euron välillä. Lisäksi osassa tapauksista on peritty myös matkakuluja. Kuluttajat pitävät todistuksen hintaa kalliina ja todistusta turhana. Vertailtaessa hintaa saatuun hyötyyn pidetään energiatodistuspakkoa nykymuotoisena lähinnä rahastuksena. Ostajia todistus ei kiinnosta. Ostajat ovat kiinnostuneita rakennuksen lämmitysmuodosta ja haluavat saada tietoa rakennuksen oikeasta energiankulutuksesta.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ”Olemme saaneet kansalaisilta todella paljon palautetta: Nykyinen malli koetaan toimimattomaksi ja ennen muuta rahastukseksi. Kun energiatodistus on pakollinen, kuluttajat haluavat käytännöllisen, energiatehokkuuteen kannustavan ja ymmärrettävään tietoon perustuvan energiatodistuksen. Rakennusten vertailukin koetaan järkevänä, kun vertailu kohdistuu saman vuosikymmenen rakennuksiin ja kunhan määrittely perustuu luotettavaan, todelliseen kulutukseen.”

Kansalaisaloite ja kansalaispalautteen pohjalta tehty täydentävä esitys tähtäävät energiatehokkuuteen

Omakotiliitto luovutti kansalaisaloitteen ja sitä täydentävän esityksen perustelumuistioineen Eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle tiistaina 25.3.2014. Omakotiliitto esittää että energiatodistusta kehitettäisiin niin, että todistus kannustaisi kuluttajia paremmin tarkastelemaan kulutustottumuksiaan sekä motivoisi rakennuksen pitkäjänteisen energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on myös, että yhä useampi kiinteistön omistaja hankkisi myynti- tai vuokraustilanteessa rakennukselleen energiatodistuksen ja rakennukset olisivat oikeudenmukaisemmin vertailtavissa.

Kansalaisaloitteen lähtökohtana on, että pientalojen energiatodistus perustuu mitattuun energiankulutukseen eikä pientaloissa energiamuotokertoimia huomioida. Täydentävän esityksen tavoitteena on, että energiatodistuksen laadinta yksinkertaistuu ja kustannukset pienenevät. Jos mitattua energiankulutustietoa ei ole saatavilla, energiatodistus laaditaan laskelmien pohjalta, kuitenkin poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat ongelmat. Näin eri lämmitysmuotoja kohdellaan tasavertaisesti. Ehdotettu todistus on kaksisivuinen, helppolukuinen ja informatiivinen.

Aloitetta tukevat jo nyt lukuisat yhteisöt: Energiateollisuus ry, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Maanomistajain Liitto ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkölämmitysfoorumi ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry. Kansalaisten ja järjestöjen lisäksi aloite on saanut tukea jo useilta kansanedustajilta eri puolueista.

Omakotiliiton kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että energiatodistukseen tulisi merkitä laskennallisen kulutuksen lisäksi tieto varsinaisesta, toteutuneesta energiankulutuksesta. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan lievennystä omakotitaloille kulutuksen laskentatapaan: energiamuotokerrointa ei huomioitaisi jo rakennetuissa rakennuksissa. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMISEKSI ETENEE VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TARKASTUKSEEN

Energiatodistuslain muuttaminen - Kansalaisaloitepalvelu - Google Chrome_2013-11-15_19-18-20

Kannatusilmoitusten keräys kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi päättyi 11.10.2013. Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan loppujen lopuksi 62.821 kannatusilmoitusta. Näistä sähköisiä kannatusilmoituksia oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa kertyi yhteensä 31.652.

“Olemme saaneet haltuumme ympäri Suomea kerätyt kansalaisaloitteen paperiset kannatusilmoitukset. Luovutamme kaikki kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle tarkastettavaksi perjantaina 15.11.2013.  Kansalaisaloitteellamme on vankka tuki koko maassa. Kun ihmisen omalla toiminnalla ja todellisella kulutuksella ei ole merkitystä, kansalaiset kokevat todistuksen epäoikeudenmukaiseksi, kalliiksi ja toimimattomaksi”, kertoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen .

Kesäkuusta 2013 alkaen vuonna 1980 ja sen jälkeen rakennettujen omakotitalon omistajien on täytynyt hankkia talon myyntiä tai vuokrausta varten energiatodistus. Omakotiliiton kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että energiatodistukseen tulisi merkitä laskennallisen kulutuksen lisäksi tieto varsinaisesta, toteutuneesta energiankulutuksesta. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan lievennystä vanhemmille omakotitaloille laskennallisen kulutuksen laskentatapaan: energiamuotokerrointa ei huomioitaisi jo rakennetuilta rakennuksilta.

Uudistettu rakennuksen energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen lähes puoli vuotta, jonka aikana on kertynyt uutta tietoa todistuksen toimivuudesta. Koko energiatodistuslaki ja asetus halutaan uudelleen valmisteluun. Kertyneiden kokemusten ja uuden tiedon pohjalta energiatodistuksesta voidaan tehdä luotettava, selkeä ja läpinäkyvä sekä energiatehokkuuteen kannustava väline.

Aloitteen tukena ovat lukuisat järjestöt. Omakotiliiton lisäksi aloitteen puolesta ovat kampanjoineet Energiateollisuus, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL, Sähkölämmitysfoorumi, Maanomistajain liitto, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ja Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK). Kansalaisten ja järjestöjen lisäksi aloite on saanut tukea jo useilta kansanedustajilta.

“On hienoa nähdä, että kansalaisaloitteella voidaan nostaa eduskunnan asialistalle kansalaisten tarpeellisiksi kokemia asioita. Kansalaisaloitteella voidaan nostaa käsittelyyn isoja omantunnonkysymyksiä siinä missä kiinnittää huomiota hiljattain säädettyjen yksittäisten lakien epäkohtiin, kuten tässä tapauksessa”, korostaa kansalaisaloitteiden edunvalvontajärjestön Avoin ministeriö ry:n toiminnanjohtaja Joonas Pekkanen .

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi luovutetaan Väestörekisterikeskuksen tarkastuksen jälkeen eduskunnalle vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, www.omakotiliitto.fi

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

JANNE KATAJA OMAKOTILIITON KANSALAISALOITEKAMPANJAN KEULAHAHMOKSI – OMAKOTILIITTO OIKEALLA ASIALLA

9f0d372ffbeec765_800x800ar

Omakotiliiton kansalaisaloite rakennuksen energiatodistuslain muuttamiseksi on saanut keulahahmoksi mediasta tutun moniosaajan Janne Katajan. Janne tiimeineen tukee vahvasti Omakotiliiton kansalaisaloitetta ja kehottaa kaikkia asukkaita asuntotyypistä riippumatta kannattamaan kansalaisaloitetta energiatodistuksen muuttamiseksi. Uusia energiatodistus sisältää monia epäkohtia, joista on päästävä eroon.

Kansalaisaloitteen kannattaminen on helppoa ja nopeaa netissä pankkitunnuksilla osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297. Asialla on kiire, kantaa tulee ottaa heti, viimeistään 11.10.2013 mennessä. Jo yli 33.000 asukasta on allekirjoittanut aloitteen ja aloitetta tukee lukuisa joukko kansalaisia, yrityksiä, järjestöjä ja päättäjiä. Lisätietoahttps://www.facebook.com/Omakotiliitto jawww.omakotiliitto.fi

ONKO KODILLASI ENÄÄ MUUTA ARVOA KUIN TOIMIA MAKSUMIEHENÄ?           

Janne Katajan mielestä oma koti on tärkeä ja rakas paikka eikä sen arvo saa alentua lainsäädännön ohjaamana.”Nyt näyttää siltä, että vanhojen talojen markkina-arvoa säädellään valtion toimesta, jotta rakennuskanta saadaan uudistumaan. Kuka kysyy mitä menetämme? Eri vuosikymmenten talot elävöittävät asumisympäristöämme ja kuvastavat sen aikakauden tyylejä ja rakennustapasuosituksia.

Muun muassa energiatodistuslain energiamuotokertoimet johtavat siihen, että sähkölämmitteiset talot näyttäytyvät todistuksessa huonossa valossa, on vaarana, että talojen arvo laskee tästä johtuen.”

Janne kehottaa: ”Arvosta asumistasi ja osallistu yhteiseen aloitteeseemme. Minäkin olen mukana!”

ENERGIATODISTUKSEN EPÄKOHDAT: ENERGIAMUOTOKERTOIMET VÄÄRISTÄVÄT, TURHAN TYYRIS TODISTUS

Energiatodistuksen perusongelmat ovat sen laskennallisen kulutusperustan ohella eri lämmitysenergiamuodoille määritellyt energiamuotokertoimet. Energiamuotokertoimen johdosta erityisesti vanhoilla sähkölämmitteisillä omakotitaloilla (joita Suomessa on lähes puoli miljoonaa) laskennallinen kulutus osoittaa merkittävästi todellista kulutusta suurempaa kulutusta. Sen johdosta myyntitilanteessa sähkölämmitteisen omakotitalon energialuokitus alenee. Siten myös myyjän saama talon myyntihinta laskee.

Kun energiatodistuksen perustana ovat laskennalliset kulutustiedot, niin todistuksessa ei ole sellaista tarkkuutta että siitä olisi todellista hyötyä. Todistuksen käyttöarvoa on siksi luonnehdittu olemattomaksi. Ruotsissa sen sijaan energiatodistus perustuu todelliseen kulutukseen.

Energiatodistuksen ongelmana on sen voimakas hinnannousu. Edellisen energiatodistuslain tullessa voimaan energiatodistuksen hinta oli noin 100 euroa, nyt hinta vaihtelee jo 800:sta 2000 euroon, paritalossa hinnaksi on pyydetty jopa 3700 euroa. Todistuksen kustannus olisikin siksi hyödyllisempää käyttää itse rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen.