Suomen Omakotiliitto ry: Kansalaisaloite jätettiin eduskuntaan: kansalaiset haluavat todelliseen kulutukseen perustuvan energiatodistuksen

Kansalaiset kokevat energiatodistuksen turhaksi ja kalliiksi. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen perusteella yli neljä viidestä kuluttajasta haluaa, että rakennuksen energiatodistuksen luokitus tulee perustua todelliseen kulutukseen. Uudistettu rakennuksen energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen lähes 10 kuukautta, jonka aikana on kertynyt uutta tietoa todistuksen toimivuudesta. Omakotiliitto ja sidosryhmät ehdottavat, että koko energiatodistuslaki ja asetus otetaan uudelleen käsittelyyn. Kertyneiden kokemusten ja palautteen pohjalta energiatodistuksesta voidaan tehdä tasavertainen, oikeudenmukainen ja selkeä. Esityksen mukainen energiatodistus on informatiivinen ja lisää halukkuutta rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen sekä energian säästämiseen.

Ongelmana kertoimet ja uutena kulut kunnille

Nykyinen energiatodistusmalli on epäoikeudenmukainen erityisesti olemassa olevalle rakennuskannalle. Uudisrakentamisessa kuluttaja voi itse valita muun muassa lämmitysmuodon ja vaikuttaa siten rakennuksen tulevaan energialuokkaan. Vanhojen pientalojen osalta erityisesti 1960- 80 luvuilla kuluttajia vähintäänkin suositeltiin valitsemaan lämmitysmuodoksi sähkölämmitys. Nykyinen energialuokan laskennallinen energiamuotokertoimella painotettu määrittely on erityisen ongelmallinen sähkölämmitteisille taloille: energiamuotokertoimen (sähkö 1.7) käyttö johtaa merkittävästi suurempaan laskennalliseen kulutukseen kuin rakennuksessa todellisuudessa energiaa käytetään.

Uudistettu laki rakennuksen energiatodistuksesta astuu voimaan vaiheittaan. Tämän vuoden heinäkuusta alkaen se koskee myös liike- ja toimistorakennuksia. Tämä merkitsee satojen tuhansien eurojen kulua jokaiselle kunnalle.

Kansalaiset korostavat yksimielisesti kulutuspohjaista todistusta ja kritisoivat todistuksen kustannuksia

Taloustutkimuksen (10.–13.3.2014) tekemän tutkimuksen mukaan 84 prosenttia kansalaisista haluaa, että rakennuksen energiatodistusluokan määrittely perustuu todelliseen kulutukseen. Tutkimuksen mukaan yli neljä viidestä kaikkien puolueiden kannattajista kannattaa kulutukseen perustuvaa määrittelyä (vaihteluväli 81-92 % eri eduskuntapuolueiden välillä).

Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton ja Omakotiliiton tekemien selvitysten mukaan (maaliskuu 2014) energiatodistusten hinnat vaihtelevat parin sadan ja parin tuhannen euron välillä. Lisäksi osassa tapauksista on peritty myös matkakuluja. Kuluttajat pitävät todistuksen hintaa kalliina ja todistusta turhana. Vertailtaessa hintaa saatuun hyötyyn pidetään energiatodistuspakkoa nykymuotoisena lähinnä rahastuksena. Ostajia todistus ei kiinnosta. Ostajat ovat kiinnostuneita rakennuksen lämmitysmuodosta ja haluavat saada tietoa rakennuksen oikeasta energiankulutuksesta.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ”Olemme saaneet kansalaisilta todella paljon palautetta: Nykyinen malli koetaan toimimattomaksi ja ennen muuta rahastukseksi. Kun energiatodistus on pakollinen, kuluttajat haluavat käytännöllisen, energiatehokkuuteen kannustavan ja ymmärrettävään tietoon perustuvan energiatodistuksen. Rakennusten vertailukin koetaan järkevänä, kun vertailu kohdistuu saman vuosikymmenen rakennuksiin ja kunhan määrittely perustuu luotettavaan, todelliseen kulutukseen.”

Kansalaisaloite ja kansalaispalautteen pohjalta tehty täydentävä esitys tähtäävät energiatehokkuuteen

Omakotiliitto luovutti kansalaisaloitteen ja sitä täydentävän esityksen perustelumuistioineen Eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle tiistaina 25.3.2014. Omakotiliitto esittää että energiatodistusta kehitettäisiin niin, että todistus kannustaisi kuluttajia paremmin tarkastelemaan kulutustottumuksiaan sekä motivoisi rakennuksen pitkäjänteisen energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on myös, että yhä useampi kiinteistön omistaja hankkisi myynti- tai vuokraustilanteessa rakennukselleen energiatodistuksen ja rakennukset olisivat oikeudenmukaisemmin vertailtavissa.

Kansalaisaloitteen lähtökohtana on, että pientalojen energiatodistus perustuu mitattuun energiankulutukseen eikä pientaloissa energiamuotokertoimia huomioida. Täydentävän esityksen tavoitteena on, että energiatodistuksen laadinta yksinkertaistuu ja kustannukset pienenevät. Jos mitattua energiankulutustietoa ei ole saatavilla, energiatodistus laaditaan laskelmien pohjalta, kuitenkin poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat ongelmat. Näin eri lämmitysmuotoja kohdellaan tasavertaisesti. Ehdotettu todistus on kaksisivuinen, helppolukuinen ja informatiivinen.

Aloitetta tukevat jo nyt lukuisat yhteisöt: Energiateollisuus ry, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Maanomistajain Liitto ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkölämmitysfoorumi ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry. Kansalaisten ja järjestöjen lisäksi aloite on saanut tukea jo useilta kansanedustajilta eri puolueista.

Omakotiliiton kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että energiatodistukseen tulisi merkitä laskennallisen kulutuksen lisäksi tieto varsinaisesta, toteutuneesta energiankulutuksesta. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan lievennystä omakotitaloille kulutuksen laskentatapaan: energiamuotokerrointa ei huomioitaisi jo rakennetuissa rakennuksissa. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297